29_35x90 knx_35x90

Tale of the tape

College Football

  1. North Carolina State v North Carolina Clemson v Florida State
    College Football Week 12: NC State At #11 Clemson
  2. Colorado v USC UCLA v Washington State
  3. Iowa v Northwestern Michigan State v Michigan
  4. Arizona v Stanford Washington v Oregon
  5. Illinois v Ohio State Illinois v Wisconsin
  6. Clemson v Florida State Maryland v Virginia